รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

  • 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

เทศบาลตำบลชากไทย