ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ

              สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลชากไทยมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มลูกคลื่น ลาดชันและที่ราบเชิงเขา                มีแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่านบ้านทุ่งสะพาน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 เหมาะกับการทำการเกษตร ซึ่งประชากร   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนผลไม้เป็นอาชีพหลัก

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

            ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลชากไทยเป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย  3 ฤดู  คือ

                ฤดูร้อน                เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม

                ฤดูฝน                 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

                ฤดูหนาว              เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

     1.4 ลักษณะของดิน

            ลักษณะสภาพดินส่วนใหญ่ของตำบลชากไทยเป็นดินร่วนปนทราย

  1.  ลักษณะของแหล่งน้ำ

          แหล่งน้ำในตำบลชากไทย ประกอบด้วย

          1. แม่น้ำ จำนวน 1 สาย คือ แม่น้ำจันทบุรี

          2. สระเก็บน้ำสาธารณะ ประกอบด้วย บริเวณที่สาธารณะทุ่งเหียง หมู่ที่ 4  สระน้ำสาธารณะบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูซู หมู่ที่ 5  และสระน้ำสาธารณะ ซอย 7 หมู่ที่ 5

          3. ลำคลอง ประกอบด้วย คลองกระจาม คลองเล็ก คลองญวน คลองด่านน้อย คลองดินแดง                   คลองจำปาดะ คลองชำยายหลำ คลองยายเพียร คลองแกลต คลองด่าน คลองจินดา คลองแปะเล็ง คลองทะลุ คลองสะพานช้าง คลองตานัน คลองน้ำแห้ง  คลองตาปุ่น คลองตากวน คลองชากเวช คลองเขาน้อย                 คลองวังตะขาบ คลองมาบชโอน คลองยายเนียน คลองร่วมฆ่อ คลองวังหลวง คลองวังหลวง ๒      คลองจั่น                  คลองอุ้มบุญ  คลองแดง  คลองว่านเหลือง

          4. ฝายที่สำคัญ ประกอบด้วย ฝายจำปาดะ ฝายคลองด่าน ฝายคลองแดง ฝายคลองแกลต             ฝายคลองญวณ

          5. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งสะพาน-ชากไทย

          6. ระบบชลประทานระบบท่อ จำนวน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านชากไทย – ทุ่งสะพาน              กลุ่มผู้ใช้น้ำกระทิง – คลองขวาง  กลุ่มผู้ใช้น้ำเนินมะหาด – เขารูปช้าง  และกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านว่านเหลือง

      1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

              ตำบลชากไทย มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด จำนวน 24,500 ไร่โดยส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ มีภูเขาจำนวน 3 ลูก  ได้แก่ เขากระจาม  เขาชากไทย  และเขารูปช้าง

เทศบาลตำบลชากไทย