วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลชากไทย มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

              วิสัยทัศน์

                        “เสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

              ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี

                     1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

                    2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

                    3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          1. วิสัยทัศน์

                “ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านสามัคคี วิถีพอเพียง”             

        2. ยุทธศาสตร์

                1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และพลังแผ่นดิน       เอาชนะยาเสพติด

                3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

                4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

                5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาลตำบลชากไทย

        3. เป้าประสงค์

                1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึง

                2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้  พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

                3. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้ ปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง

                4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอ

                5. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่ม             มากขึ้น

                6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

                7. เทศบาลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น

เทศบาลตำบลชากไทย