ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย เปิดการเรียนการสอนภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย เปิดการเรียนการสอนภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย(10 พฤษภาคม 2565)

เทศบาลตำบลชากไทย