สภาพทางสังคม

4. สภาพทางสังคม

     4.1 การศึกษา

            –  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านชากไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4                     และโรงเรียนบ้านเนินมะหาด ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 

            –  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  1  ศูนย์  (2 ห้องเรียน)  ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านชากไทย หมู่ที่ 4 และโรงเรียนบ้านเนินมะหาด หมู่ที่ 5 

            –  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  8  หมู่บ้าน  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 8

            –  ศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชนตำบลชากไทย จำนวน ๒ ศูนย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  และหมู่ที่ ๗

     4.2 สาธารณสุข

            ในเขตเทศบาลตำบลชากไทย  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูซู จำนวน  1 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ  จำนวน 3 คน  อาสาสมัครสาธารณสุข  จำนวน 112  คน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จำนวน 5 คน และมีระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จำนวน 20 คน ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชากไทย ทั้ง 8 หมู่บ้าน  

    4.3 อาชญากรรม

            ตำบลชากไทยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจเขาคิชฌกูฏ ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน                     มีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย

     4.4 ยาเสพติด

          ตำบลชากไทยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้ ทำให้มีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานจากต่างพื้นที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ประชากรจึงมีความหลากหลายเข้ามาอยู่อาศัยส่งผลให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่พอสมควร แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเขาคิชฌกูฏ           คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน             ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ

     4.5 การสังคมสงเคราะห์

            เทศบาลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ                  และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการรับ             บัตรผู้พิการ   อีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จำนวน 5 คน และมีระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (Long Term Care)   ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  (Care Giver)

จำนวน  20 คน

เทศบาลตำบลชากไทย