“เยี่ยมบ้านผู้พิการ” เมื่อวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

“เยี่ยมบ้านผู้พิการ” เมื่อวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ สำรวจความเป็นอยู่ ซักประวัติ ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่นำเรื่องเสนอ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อขอรับถุงยังชีพต่อไป

เทศบาลตำบลชากไทย