เยี่ยมบ้านและสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทสบาล ได้รับมอบหมายจาก นายชยุตม์เทพ ป๊อกตัง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย ให้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรีต่อไป “ด้วยรักและห่วงใย สุขใจที่ได้แบ่งปัน”

เทศบาลตำบลชากไทย