เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๔ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

  • เอกสารเปิดเผยราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลชากไทย