แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)
  • NR-21-03-18-แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลชากไทย