ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบ วันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ

ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ

เทศบาลตำบลชากไทย