E-Service

  • เปิดไทม์ไลน์ภาษีที่ดิน ปี 2564
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • คำร้องยื่นเรื่องราวต่างๆ-ป้องกัน
  • แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
  • แบบคำขอมีบัตรคนพิการ
  • แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด
  • แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ63
  • แบบคำร้องทั่วไป
  • ใบสมัคร ศพด.

เทศบาลตำบลชากไทย