ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หัวข้อข้อมูลการเชื่อมโยงคำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างโครงสร้างหน่วยงานㆍ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ㆍ แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง
เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายข้าราชการประจำ
2.ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหารㆍแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด
และรองผู้บริหารสูงสุด
ㆍ แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมือง
และฝ่ายข้าราชการประจำ
3.อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ㆍ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานㆍ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ㆍ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
5.ข้อมูลการติดต่อตำแหน่งที่ตั้ง เทศบาลตำบลชากไทยㆍแสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
. ที่อยู่หน่วยงาน
. หมายเลขโทรศัพท์
. E-mail
. แผนที่ตั้ง
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฏหมายที่เกี่ยวข้องㆍ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ㆍ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
. เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8.Q&AQ&A. แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร
ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board,กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
9.Social NetworkSocial Networkㆍ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
การดำเนินงาน
10.แผนการดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงานㆍ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1ปี
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีในข้อ 010
ㆍ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
ㆍ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีㆍแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ㆍ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน
13.คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานㆍแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
ㆍ จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานㆍแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
ㆍ จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
การให้บริการ
15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการㆍแสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการ
หรือการติดต่ออย่างไร
ㆍ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการㆍแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
ㆍ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการㆍ แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
ㆍ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
18.E-ServiceE-Serviceㆍ แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
ㆍ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีㆍ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1ปี
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย
. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
20.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนㆍ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีในข้อ 018
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
ㆍสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
21.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีㆍ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ㆍ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
22.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ. แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติม
โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
23.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ. แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ㆍเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
24.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปีสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี. แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ㆍ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลㆍ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
ㆍแสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลㆍ แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ 025
ㆍ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
*การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ㆍการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ㆍการพัฒนาบุคลากร
ㆍการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีㆍแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ㆍ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบㆍ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ
30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ㆍ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบㆍ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ㆍมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ㆍ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็นㆍ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์
ㆍ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมㆍ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
ㆍ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
34.นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)ㆍ แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน
จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
ㆍดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ㆍ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุด
. เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใส
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปีㆍ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ㆍ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตㆍ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ㆍ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
ㆍ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร. แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ㆍ เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
ㆍ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต. แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
ㆍ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนㆍแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ 039
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
ㆍ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีㆍ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ㆍ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ
ㆍ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานㆍ แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
ㆍ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลชากไทย